Działalność Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej

Działalność Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej:

Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” (dawniej „Senior-Wigor„)

 • W placówce wsparcia osoby starsze spędzają czas pod okiem wykwalifikowanej kadry, a ich bliscy  mogą się wówczas zająć pracą, zakupami, itp.

Świadczenie usług opiekuńczych w domach podopiecznych

 • Do tych, którzy z różnych względów nie mogą opuścić swojego domu, dojeżdżają nasi opiekunowie, zapewniając im odpowiednią opiekę na miejscu.

Przewóz osób niepełnosprawnych

 • Niepełnosprawni mogą, bezpiecznie i wygodnie, dojechać do wybranego celu, naszym specjalistycznym taborem.

Działalność statutowa Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej

Statut Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej „Przystań”

Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.

Celem Spółdzielni jest również, realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi oraz integracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka Spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Działalność pożytku publicznego polega na:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność oświatowa w formie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;

Więcej informacji w pliku pdf:

Statut Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej Przystań