ONiT

  • Operacja pn: „Rozwój działalności gospodarczej o celach społecznych (Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej Przystań) poprzez zakup wyposażenia pozwalającego na rozwój i zwiększenie zatrudnienia” realizowana przez Kaszubską Spółdzielnię Socjalną „Przystań” w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej realizowanego z PROW 2014-2020.
  • Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej o celach społecznych poprzez wprowadzenie nowych usług i zakup wyposażenia pozwalającego na rozwój i zwiększenie zatrudnienia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową
  • Efekty operacji:
  • liczba operacji podmiotów ekonomii społecznej, które uzyskały wsparcie w ramach LSR – 1
  • liczba utworzonych miejsc pracy w tym dla osób z grup defaworyzowanych – 2,5 (0,5)
  • wartość realizowanej operacji: 299 140,00zł w tym ze środków EFFROW 202 430,74zł
  • operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Północno Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Szanowni Państwo!

Wchodzą Państwo na stronę, na której znajdują się wyroby medyczne. Z wyrobów medycznych należy korzystać zgodnie z ich instrukcją używania lub etykietą.

Na stronie znajdują się również wyroby medyczne przeznaczone jedynie dla profesjonalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Opisy i informacje techniczne przedstawione na stronie nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości – art.55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

Przechodząc dalej na stronę, oświadczają Państwo, że zapoznali się z treścią przekazu.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress