Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa funkcjonowanie Domu Dziennego „Senior-WIGOR” w Pucku.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Powiatu Puckiego.
 3. Dom jest prowadzony przez Kaszubską Spółdzielnię Socjalną „Przystań” na podstawie umowy partnerskiej zawartej ze Starostwem Powiatowym w Pucku w celu realizacji zadania publicznego.
 4. Domem kieruje prezes Spółdzielni Socjalnej „Przystań”, a w razie jego nieobecności zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.

Cele i zadania

 1. Celem działalności Domu jest:
 • uaktywnienie społeczne uczestników umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • polepszenie funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania opiekuńcze, terapeutyczne oraz profilaktykę zapewniającą utrzymanie aktualnego stanu poprzez diagnozę indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników,
 • organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, terapii reminiscencyjnej, terapii walidacyjnej, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, biblioterapii, choreoterapii itp., codziennych ćwiczeń pamięci oraz ćwiczeń gimnastycznych dostosowanych do możliwości uczestników,
 • włączanie podopiecznych do czynnego uczestnictwa w życiu placówki,
 • zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwienie uczestnictwa w nich osób najbliższych w tzw. spotkaniach otwartych,
 • świadczenie pomocy podopiecznym w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 1. Dom zakłada realizację działań w ramach programu „Senior-WIGOR”.
 2. Zadania Domu opierają się w szczególności na zapewnieniu:
 • pobytu i wyżywienia,
 • usług opiekuńczych,
 • terapii zajęciowej,
 • ćwiczeń pamięci,
 • aktywizacji społecznej (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
 • form terapii ruchowej, geronto-kinezyterapii,
 • zorganizowania czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób.

Finansowanie

 1. Działalność Domu finansowana jest:
 • ze środków programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Senior-WIGOR”,
 • ze środków budżetowych Powiatu Puckiego,
 • opłat wnoszonych przez uczestników programu (Podopiecznych),
 • dopłat ze strony Ośrodków Pomocy Społecznej.
 1. Opłata stała za miesięczny pobyt bez dofinansowania wynosi 700zł.
 2. Do opłaty stałej dolicza się koszt wyżywienia wynoszący 15zł dziennie.
 3. Obie opłaty pobierane są z góry do każdego 10 dnia danego miesiąca.
 4. W przypadku nie uregulowania płatności Spółdzielnia jest uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik deklarujący pobyt w mniejszym wymiarze niż 8 godzin dziennie wnosi opłatę całodniową, a skrócenie czasu pobytu pozostaje jego osobistym wyborem.
 6. Jeśli Senior nie może pojawić się w Ośrodku danego dnia, należy poinformować placówkę o tym fakcie do godziny 8.00, a wówczas koszt wyżywienia z danego dnia zostaje zaliczony na poczet opłat w następnym miesiącu.

Zasady kwalifikacji i rekrutacji

 1. Dom samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
 2. Dom przeznaczony jest dla seniorów z Powiatu Puckiego, w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo oraz z niskimi dochodami.
 3. Zasady odpłatności seniorów określa Rada Powiatu zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3; art. 19 pkt 11; art. 21 pkt 5 oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163).
 4. Osoby kwalifikowane są na pobyt w Dziennym Domu na podstawie decyzji Starosty.
 5. Skierowanie do Domu Dziennego odbywać się będzie wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jej przedstawiciela ustawowego.
 6. Przyjęcie odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o skierowanie osoby do Domu Dziennego.
 7. Kryterium kwalifikacyjnym będzie głównie: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna i materialna.
 8. W przypadku posiadania wolnych miejsc Dom „Senior-WIGOR” przyjmuje seniorów niezakwalifikowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, czy też z PCPR, ale wówczas płaci on pełną stawkę opłat za pobyt, pomniejszona tylko o dopłaty z programu Senior Wigor.
 9. Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest decyzja zespołu kwalifikującego.
 10. W skład zespołu kwalifikującego wchodzą: kierownik placówki i psycholog lub pedagog (terapeuta zajęciowy), pracownik organu skierowującego (pracownik OPS) oraz przedstawiciel PCPR z ramienia Starostwa Powiatowego w Pucku.
 11. Zespół podejmuje decyzje pod warunkiem zebrania się składu liczącego, co najmniej 3 osoby.
 12. Po otrzymaniu kompletu dokumentów zespół kwalifikacyjny zaprasza osobę ubiegającą się o pobyt, lub jego opiekuna na spotkanie kwalifikacyjne.
 13. Podczas spotkania kwalifikacyjnego zostaje przeprowadzona rozmowa, podczas której ustala się aktualną sytuację życiową i zdrowotną osoby ubiegającej się o przyjęcie do Ośrodka.
 14. Podczas spotkania osoba ubiegająca się o pobyt lub jej opiekun wypełnia ankietę poznawczą.
 15. Przed przyjęciem do Domu, osoba zainteresowana pobytem, lub jej prawny opiekun, zostaje poinformowany o zasadach pobytu i organizacji funkcjonowania placówki. Po podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, osoba ubiegająca się o pobyt w Ośrodku zostaje zakwalifikowana przez zespół na okres próbny jednego tygodnia.
 16. Po tym okresie zespół może przedłużyć pobyt na czas nieokreślony.
 17. W wypadku, gdy osoba zostaje zakwalifikowana i Dom dysponuje wolnymi miejscami wydaje się decyzję o przyjęciu na pobyt dzienny.
 18. W przypadku, gdy Ośrodek nie dysponuje wolnymi miejscami osoba zakwalifikowana zapisana zostaje na listę osób oczekujących.
 19. O fakcie przyjęcia Podopiecznego do Domu Dziennego oraz zakończeniu jego pobytu kierownik placówki zawiadamia niezwłocznie podmiot kierujący (właściwy Ośrodek Opieki Społecznej).

Sprawy organizacyjne

 1. Dom jest placówką wsparcia dziennego dla osób starszych.
 2. Placówka czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00.
 3. Dowożenie i odwożenie podopiecznych odbywa się w godzinach od 6.30 do 8.30 i od 15.30 do 16.30, samochodami będącymi w dyspozycji Ośrodka, na koszt Starostwa Powiatowego lub poprzez dowiezienie podopiecznych przez samorządy gmin i miast, które zdecydowałyby się skorzystać z programu.
 4. W ramach pobytu Dom zapewnia podopiecznym następujące posiłki:
 • śniadanie od 9.00 do 9.30 (przygotowane wspólnie z zakupionych przez Ośrodek produktów),
 • obiad od 12.00 do 13.00 (dostarczany przez firmę cateringową),
 • podwieczorek od 15.00 do 15.30 (przygotowany wspólnie z zakupionych przez Ośrodek produktów).
 1. Uczestnicy Domu mogą wychodzić w czasie pobytu poza teren placówki po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u pracownika, co zostanie odnotowane w karcie pobytu.
 2. W przypadku samowolnego opuszczenia przez podopiecznego terenu Ośrodka, niezwłocznie powiadomiona będzie o tym fakcie osoba do tego upoważniona.
 3. Po opuszczeniu miejsca pobytu (przez podopiecznego), Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestnika projektu.
 4. Pracownicy Domu Dziennego nie odpowiadają za przedmioty wartościowe przynoszone do placówki przez Podopiecznych.
 5. Na teren Ośrodka nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe oraz będące pod wpływem środków odurzających.
 6. Na terenie Ośrodka zabronione jest spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, natomiast palenie tytoniu będzie możliwe tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
 7. W ustawowe dni wolne placówka pozostaje nieczynna, oraz zastrzega sobie jednocześnie prawo do ustanowienia niektórych spośród dni roboczych wolnymi od pracy. Opiekun/Podopieczny zostanie o tym fakcie uprzedzony miesiąc wcześniej.

Dokumentacja

 1. W placówce gromadzona jest dokumentacja dotycząca Podopiecznych:
 • oświadczenie o zapoznaniu się Podopiecznego z Regulaminem Ośrodka
 • oświadczenie o zapoznaniu się opiekuna ustawowego z Regulaminem Ośrodka (wraz z zasadami dotyczącymi przyprowadzania i odbioru Podopiecznego z placówki)
 • oświadczenie uczestnika/opiekuna ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnieniu wizerunku
 • karta Seniora służąca monitorowaniu jego stanu psychofizycznego.
 • ankieta poznawcza wypełniona przez Podopiecznego/Opiekuna Podopiecznego, dotycząca jego ogólnego stanu zdrowia oraz zaleceń i przeciwwskazań lekarskich.
 1. Wszystkie te informacje będą pomocne w sprawowaniu opieki nad Seniorem.
 2. Dom zabezpieczy dokumenty, o których mowa w ust. 1, od dostępu osób nieupoważnionych.

Dodatkowe postanowienia dotyczące Podopiecznych i ich Opiekunów ustawowych

 1. Pracownicy Spółdzielni Socjalnej „Przystań” nie są upoważnieni do podawania leków Podopiecznym, niemniej jednak Senior ma możliwość przechowywania swoich leków na terenie Ośrodka w wyznaczonym do tego miejscu. Pracownicy będą przypominać Podopiecznemu o zażyciu leku w ramach wskazówek przekazanych przez Opiekuna lub wynikających z zaleceń lekarza prowadzącego. Osoby przyjmujące leki zobowiązane są do dostarczenia podpisanego pudełka z wyznaczonymi dawkami na cały tydzień. W przypadku niedostarczenia leków dla Seniora Spółdzielnia Socjalna Przystań wraz z pracownikami nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Podopiecznego.
 2. W przypadku widocznego pogorszenia stanu zdrowia Podopieczny, lub jego Opiekun zobowiązany jest do jak najszybszej konsultacji z lekarzem prowadzącym i ewentualnego przeprowadzenia dodatkowych badań oraz poinformowania placówki o sytuacji zdrowotnej Seniora.
 3. W przypadku choroby zakaźnej lub zatrucia pokarmowego Podopieczny lub jego Opiekun ustawowy zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie placówki.
 4. Po przebytej chorobie Podopieczny jest zobligowany do przedstawienia placówce zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kontynuowania pobytu w Ośrodku.
 5. W nagłych wypadkach utraty życia lub zdrowia w czasie pobytu, placówka zobowiązuje się do powiadomienia pogotowia ratunkowego i innych służb interwencyjnych bez zgody rodziny. W drugiej kolejności powiadamia się rodzinę.

Rozwiązanie umowy

Każda ze stron może rozwiązać umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej